سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید عباس پور – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حسین ترابی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
محمد رجب زاده – مدیریت جهاد کشاورزی مه ولات

چکیده:

بهمنظور بررسی اثر اختلاط گلایفوسیت و سولفات آمونیوم در کنترل علفهای هرز باغهای پسته آزمایشی در سال ۱۳۸۶ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و ۲۱ تیمار در یکی از باغهای پسته شهرستان مه ولات اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل گلایفوسیت در مقادیر ۲ , ۴ , ۶ , ۱۰ , ۸ , ۱۲ لیتر در هکتار و سولفات آمونیوم در مقادیر ۰/۵% و ۱% از حجم محلول سمپاشی بود. سمپاشی در زمان ۵ تا ۷ برگی علفهای هرز انجام شد. ۳۵ روز پس از سمپاشی نمونه گیری از وزن خشک وتراکم علفهای هرز انجام شد. نتایج نشان داد از نظر وزن خشک علف های هرز بین تیمار شاهد بدون مبارزه و سایر تیمارهای مبارزه اختلاف معنیداری وجود داشت. تأثیر علفکش در بین تیمارها از مقدار کم (۲L/ha) به سمت مقدار زیاد (۱۲L/ha) دارای روند صعودی بود. تیمار گلایفوسیت (۲L/ha)نسبت به سایر تیمارها کارایی لازم را برای مبارزه با علفهای هرز نداشت و تیمارگلایفوسیت ۱۰L/ha و ۱۲L/ha به همراه سولفات آمونیوم ( ۱%) از نظر کارایی بهترین اثر را در مبارزه با علفهای هرز دارا بودند. استفاده از سولفات آمونیم به میزان ۰/۵% و ۱% از حجم محلول سمپاشی به ترتیب موجب ۵% و ۲۵ % افزایش کارآیی گلایفوسیت در آبهای سخت شد.