مقاله اختصاص بیوماس به اندام های هوایی تاج خروس در تداخل با سه رقم آذرگل، هایسان و آلستار آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۷۹ تا ۳۹۳ منتشر شده است.
نام: اختصاص بیوماس به اندام های هوایی تاج خروس در تداخل با سه رقم آذرگل، هایسان و آلستار آفتابگردان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله تاج خروس
مقاله اختصاص بیوماس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرشکاری بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین اثر سه رقم آفتابگردان روی اختصاص بیوماس در اندام های هوایی تاج خروس آزمایشی دو ساله در تبریز با استفاده از طرح افزایشی به صورت فاکتوریل با سه عامل رقم آفتابگردان (آذرگل، هایسان و آلستار)، تراکم تاج خروس (۸٫۳، ۲۵ و ۴۱٫۷ بوته در مترمربع) و زمان سبز شدن آن (همزمان، ۱۵ و ۳۰ روز بعد از آفتابگردان) اجرا شد. تجزیه مرکب داده ها با استفاده از نرم افزار MSTAT-C و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که در رقم آلستار تعداد شاخه های جانبی تاج خروس به ویژه در تراکم های ۲۵ و ۴۱٫۷ بوته علف هرز در مترمربع نسبت به رقم هایسان افزایش قابل توجه نشان داد. در رقم آلستار تاثیر تراکم تاج خروس نسبت به زمان سبز شدن آن روی وزن خشک اندام های هوایی بیشتر بود. سهم برگ از وزن کل اندام های هوایی علف هرز در تیمار حضور تمام فصل ۴۱٫۷ بوته آن در مترمربع در سه رقم به ترتیب %۱۵، %۱۷٫۵ و %۲۰٫۸ بود. در رقم آلستار به ازای هر هفته زودتر سبز شدن تاج خروس اختصاص بیوماس به ساقه ۶ گرم در مترمربع افزایش یافت. در هر سه رقم مورد مطالعه، سهم گل آذین تاج خروس از بیوماس کل آن با تاخیر در زمان سبز شدن افزایش نشان داد، که بایستی در مدیریت این علف هرز در مزارع آفتابگردان مورد نظر قرار گیرد.