سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن جلالیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ

چکیده:

سفالوپودها یک رده از نرم تنان م ی باشند که شامل اسکو ئیدها، اختاپوس ها و حلزون ها م ی باشند. اختاپوس یک ی از شناخته شده تر ین سفالوپودها در جهان است . در این مطالعه پتانس یل پرورش ، تک ثی ر، فرآور ی و بازاری ابی گونهاختاپوس Octopus vulgaris) مورد ارزیابی قرار گرفت. آداپتاسیون آسان با شر ایط اسارت، ضر یب رشد بالا، نسبت تو لید مثل ز یاد و قیمت بالا ی آن در بازار از مهمترین ویژگی های این گونه می باشند. علاوه بر ای ن مهمتر ین خصوصیات ک یفی آب بر ای اختاپوس دما، شور یpHاکس یژن، آمو نیاکNH3 نیتریتNO2 و نیترات NO3 می باشد. بررسی ها نشان داد اختاپوس به عنوان یک گونه جدید پرورشی می تواند مورد توجه قرار گیرد