سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید پرستار – دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
سیمین ناصری –
سعیده همتی –
امیرحسین محوی –

چکیده:

آلودگی منابع آب به نیترات یکی از مشکلات زیست محیطی در بسیاری از مناطق جهان است که در بروز بیماری مثل متهموگلوبینمیا نقش دارد. با توجه به اینکه امروزه استفاده از نانو مواد در تصفیه آلاینده های محیط بسیار مورد توجهاست، در این مطالعه حذف نیترات با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیم غنی شده با نقره ( Ag-TiO2 ( تحت تابش فرابنفش مورد مطالعه قرار گرفت. غلظت های مورد بررسی نیترات و نانو ذره Ag-TiO2 در این تحقیق به ترتیب شامل سه غلظت ۲۲ ۰۲ و ۱۲۲ میلی گرم در لیتر نیترات و غلظت های ۰/۱,۰/۴,۰/۸,۱/۲ گرم در لیتر نانوذره با سهpH 5و۷ و ۹ در نظر گرفته شد. در این تحقیق همچنین از نانو ذرهAg-TiO2در شرایط تاریکی و کاربرد پرتو فرابنفش به صورت جداگانه در حذف نیترات استفاده شد. کارایی بهینه حذف نیترات ۹۵/۵%در شرایط غلظت ۱۲۲ میلی گرم بر لیتر نیتراتpHاسیدی و غلظت ۰/۸گرم در لیترAg-TiO2بدست آمد. کارایی حذف نیترات در شرایط تابشفرابنفش به تنهایی، حداکثر ۳۲ % و در شرایط تاریکی حداکثر۲۳/۳%بود. نتیجه این بررسی نشان داد که نانوفتوکاتالیستAg-TiO2 کارایی مطلوبی در حذف نیترات از محیط های آبی دارد.