سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ابوذر بخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان
محسن کلانتری – دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان
رامین کیا مهر – استادیار عمران،نقشه برداری و کارتوگرافی دانشگاه زنجان

چکیده:

توسعه فیزیکی شتابان و بی رویه شهریزد و ناموزونی درتوزیع فضایی تاسیسات و خدمات شهری و به ویژه نارسایی های کالبدی اجتماعی و اقتصادی بافت قدیم موجب رشد منفی ۵/۱۰ درصدی جمعیت بافت قدیم شده است مهاجرت جمعیت از بافت قدیمموجب بی رونقی رکود و فرسودگی هرچه بیشتر ساختار اقتصادی اجتماعی وکالبدی آن گردیده است دراین راستا برنامه های احیا و باززنده سازی بافت قدیم به اتخاذ رویکردی چندجانبه احتیاج دارند رویکردهای کالبد محور که درپی اجرای استانداردهای شهری درمحلاتمحرک اولیه نوسازی هستند ولی به الزامات اجتماعی اقتصادی توجهی ندارند نمی توانند دردستیابی به اهداف توسعه ای خود به صورت پایدار و همه جانبه موفق باشند اهمیت توجه به مواردی نظیر توجه به نظرات ساکنین محله و افزایش ظرفیت اجتماعی و نهادی آنها توجه به ابعاد اقتصادی و ارتقا ظرفیت های اقتصادی محله ودرنهایت توجه به مولفه های عملکردی و تغییر و ایجاد کاربری های لازم جهت رفع کمبود خدمات مواردی هستندکه دراین مقاله با توجه به مطالعات انجام شده و برداشتهای میدانی از برزن شش بادگیر دربافت قدیم شهر یزد به آن اشاره گردیده است.