سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه نورعلی وند – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران
احمد فرخیان فیروزی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران
علیرضا کیاست – استاددانشگاه شهیدچمران
مصطفی چرم – دانشیاردانشگاه شهیدچمران

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور بررسی واکنش پذیری نانوذرات آهن صفر ظرفیت تثبیت شده با کربوکسی متیل سلولز برای احیاء نیترات در محلول های آبی انجام شد. نانوذرات تثبیت شده در محیط آزمایشگاه سنتز شد. تاثیر پارامترهای مختلف شامل pH ، زمان تماس، غلظت اولیه نیترات و مقدار نانوذرات بر احیاء نیترات در مقیاس پیمانه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد اسیدیته محیط واکنش نقش مهمی در فرآیند احیاء نیترات دارد و در یک ساعت اولیه واکنش، ۶۵/۹۳ درصد نیترات توسط نانوذرات تثبیت شده در ۶=pH حذف شد. با افزایش نسبت نانوذرات به نیترات، در مدت ۶۰ دقیقه ۹۸ درصد از نیترات با غلظت ۱۰۰ میلی گرم در لیتر احیاء شد. افزایش غلظت نانوذرات و زمان تماس، احیاء نیترات توسط نانوذرات را افزایش داد اما افزایش غلظت نیترات میزان احیاء نیترات را کاهش داد. نانوذرات پایدار شده با کربوکسی متیل سلولز پتانسیل بالایی برای احیاء نیترات دارند و راندمان احیاء نیترات را افزایش می دهند.