سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شمس اله فتاحی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایوانغرب
مریم فتاحی – دانشجوی معماری

چکیده:

امروزه همزیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی حفظ منابع انرژی جلوگیر یاز آلوده کردن زمین و محیط زیست و کاهش مصرف انرژی های فسیلی مبدل به یکی از مهمترین تدابیر دربخش معماری شده و معماران را ملزوم به رعایت اصول و قواعد خاصی درزمینه ساخت وساز می کند اجرای اصول پایداری محیطی و توجه به طبیعت می توان از مخاطره انداختن نسلهای آینده و بحران محیط زیست جلوگیری بعمل آورد معماری سنتی مناطق کویری ایران چه دربخش مسکونی و چه دربخش های غیرمسکونی دارای ویژگیهایمنحصربفرد ی است که ضمن توجه به مسائل زیبایی شناختی و حفظ محیط زیست پاسخگوی نیازهای اقلیمی هرمنطقه نیز بودها ست فنون و قواعد بهکاررفته دراین معماری بسیاری ازمفاهیم نوین درعرصه احیا طبیعت را درخود به وضوح دارد احیا طبیعت نه تنها به پایداری محیط زیست کمک می کند بلکه باعث کاهش مصرف انرژی درساختمان نیز میشود مقاله حاضربراساس اسنادو مطالعات کتابخانه ای تهیه شده است و هدف ازآن ارایه شیوه های صرفه جویی درمصرف انرژی از طریق احیا طبیعت دربافت های معماری است که بخشی از معیارهای توسعه پایدار را تشکیل میدهد