مقاله احساس ذهنی بهزیستی، احساس ذهنی بهزیستی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: احساس ذهنی بهزیستی، احساس ذهنی بهزیستی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس ذهنی بهزیستی
مقاله دانشجویان
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خیری منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: امامی سیگارودی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: فرمانبر ربیع اله
جناب آقای / سرکار خانم: عطرکارروشن زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سلامت به عنوان یکی از متاپارادایم های اصلی نظریه های بهداشتی در کنار مفاهیم انسان و محیط قرار دارد. سلامت دارای ابعاد عینی و ذهنی است که متاسفانه به بعد ذهنی آن کمتر توجه شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان احساس ذهنی بهزیستی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان انجام گرفته است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی است که روی ۳۱۴ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، انجام شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه بهزیستی ذهنی است که خود دارای پرسشنامه استاندارد رضایت از زندگی و مقیاس عاطفه مثبت و منفی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS21 استفاده گردید.
یافته ها: میزان احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان در بعد شناختی بالا و در بعد عاطفی پایین می باشد و بین عاطفه مثبت با نیمسال تحصیلی دانشجویان رابطه منفی معناداری وجود دارد (p<0.05). از طرف دیگر، بین عاطفه منفی و جنسیت و بین وضعیت تاهل و رضایت از زندگی نیز رابطه معناداری وجود دارد(p<0.05) .
نتیجه گیری: به طور کلی میزان احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان متوسط است. این در حالی است که احساس ذهنی بهزیستی مناسب در ابعاد شناختی و عاطفی برای نقش آفرینی آن ها ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین، توجه به ابعاد شناختی و عاطفی احساس ذهنی بهزیستی و عوامل موثر بر آن در این قشر مهم و آینده ساز از اهمیت شایانی برخوردار است.