مقاله احساس امنیت زنان و برخی عوامل اجتماعی موثر بر آن (مورد مطالعه: زنان شهر اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۵۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: احساس امنیت زنان و برخی عوامل اجتماعی موثر بر آن (مورد مطالعه: زنان شهر اصفهان)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس امنیت
مقاله زنان
مقاله اعتماد عام
مقاله اعتماد نهادی
مقاله نگرش به عملکرد پلیس
مقاله بزه دیده گی
مقاله فضای بی دفاع شهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقتیان منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحولات سریع اجتماعی و جابجایی های فراوان افراد و خانواده ها از یک طرف موجب سیال شدن و بی ثباتی بافت جمعیتی محله های شهری شده و از طرف دیگر افزایش جرم و بزهکاری را در پی داشته است که به نوبه خود موجب کاهش احساس امنیت و افزایش ترس شده است. تحقیق حاضر به دنبال بررسی احساس امنیت در بین زنان شهر اصفهان بوده و به این منظور تلفیقی از نظریه های بوزان، کلمن، و گیدنز برای تبیین نظری متغیرها مورد استفاده قرار گرفته است. روش تحقیق پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. سوالات پرسشنامه از نوع پنج گزینه ای (۱ تا ۵) لیکرت گونه بودند. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی زنان و دختران ۱۰ ساله و بالاتر شهر اصفهان است که از بین آن ها بر اساس فرمول کوکران ۴۳۵ نفر با روش نمونه گیری سهمیه ای و تصادفی اتفاقی انتخاب شدند. پرسشنامه از روایی سازه و صوری برخوردار بود و آلفای کرونباخ پایایی همه متغیرها بزرگتر از ۰٫۷۰ بود. نتایج تحقیق نشان داد که به استثنای متغیر مصرف رسانه ای ( `x=28)، میانگین نمره پاسخگویان در دیگر متغیرهای مستقل یعنی اعتماد عام (`x=12)، اعتماد نهادی (`x=21)، دیدگاه به پلیس (`x=13)، بزه دیده گی (`x=14)، فضای بی دفاع شهری (`x=14)، کمتر از میانگین نظری مربوطه بودند. میانگین نمره احساس امنیت پاسخگویان ۱۶ (میانگین نظری ۱۴) بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای مستقل توانستند نزدیک به ۴۱ درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند.