سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد سرحدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج

چکیده:

فسفر یکی از عناصر غذایی ضروری برای رشد گیاهان به حساب می آید. این عنصر نقش مهمی در ذخیره و انتقال انرژی دارد و کمبود آن باعث کاهش عملکرد می گردد. مصرف مداوم کودهای فسفره سبب افزایش غلظت فسفر در خاک شده و این باعث بروز مسمومیت فسفر و کاهش غلظت عناصر روی و آهن در گیاه میگردد. در منطقه جیرفت و کهنوج بخش وسیعی از خاکهای تحت کشت هندوانه و خیار سبز دارای بافت سبک میباشند و کشاورزان هر ساله اقدام به مصرف مقدار قابل توجهی از کودهای فسفره مینمایند که این امر موجب کاهش کمی و کیفی محصول تولیدی میگردد، لذا مصرف این کود بایستی براساس نتایج آزمون خاک و برخی از خصوصیات خاک از جمله بافت خاک باشد. این تحقیق با کاربرد سطوح ۳۵۰،۲۵۰،۲۰۰،۱۰۰،۰ کیلوگرم کود سوپرفسفات تریپل در هکتار جهت بررسی تاٌثیر مقادیر مختلف فسفر بر روی کمیت و کیفیت محصول خیار در اراضی با بافت سبک و متوسط صورت گرفت. در سال اول نتایج نشان داد که در هر دو خاک به علت مقادیر کم فسفر قابل استفاده خاک با مصرف عملکرد محصول تا سطح ۲۵۰ کیلوگرم کود سوپرفسفات تریپل در هکتار افزایش و در سطوح بالاتر کاهش یافت و در سال دوم آزمایش بیشترین میزان عملکرد مربوط به سطح ۲۰۰ کیلوگرم کود در هکتار بود و در سطوح بالاتر کاهش یافت.