سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد سرحدی – عضوهیئت علمی تحقیقات خاک و اب منطقه جیرفت و کهنوج
نجمه رئیسی – کارشناس ارشد باغبانی
فرشید ترکی نژاد – کارشناس مکانیزاسیون زراعی و باغی

چکیده:

فسفر یکی از عناصر غذایی ضروری برای رشد گیاهان به حساب می آید. این عنصر نقش مهمی در ذخیره و انتقال انرژی دارد و کمبودآن باعث کاهش عملکرد می گردد. مصرف مداوم کودهای فسفره سبب افزایش غلظت فسفر در خاک شده و این باعث بروز مسمومیتفسفر و کاهش غلظت عناصر روی و آهن در گیاه میگردد. در منطقه جیرفت و کهنوج بخش وسیعی از خاکهای تحت کشت هندوانه وخیار سبز دارای بافت سبک میباشند و کشاورزان هر ساله اقدام به مصرف مقدار قابل توجهی از کودهای فسفره مینمایند که این امر موجب کاهش کمی و کیفی محصول تولیدی میگردد، لذا مصرف این کود بایستی براساس نتایج آزمون خاک و برخی از خصوصیات خاک از جمله بافت خاک باشد. این تحقیق با کاربرد سطوح ۰،۳،۲،۳،۲۳۳،۱۳۳،۳ کیلوگرم کود سوپرفسفات تریپل در هکتار جهت بررسی تاٌثیر مقادیر مختلف فسفر بر روی کمیت و کیفیت محصول خیار در اراضی با بافت سبک و متوسط صورت گرفت. در سال اول نتایج نشان داد که در هر دو خاک به علت مقادیر کم فسفر قابل استفاده خاک با مصرف عملکرد محصول تا سطح ۲،۳ کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل در هکتار افزایش و در سطوح بالاتر کاهش یافت و در سال دوم آزمایش بیشترین میزان عملکرد مربوط به سطح ۲۳۳ کیلوگرم کود در هکتار بود و در سطوح بالاتر کاهش یافت