سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر عسگری مارنانی – استادیار گروه عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
احسان جباری – استادیار گروه عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مهدی پنجی – دانشجوی دکترای ژئوتکنیک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا

چکیده:

در این مقاله ابتدا ضمن معرفی فرمولاسیون اجزای مرزی برای تحلیل مسائل با مرزهای نیمه نامحدود، به عنوان مطالع? موردی به کمکمدل عددی تهیه شده با المان خطی، رفتار یکتونل دایرهای تحتبارهای گسترده شالودهای بررسی و در نهایتحالتهای مختلفتنشی و تغییر مکانی آن مبتنی بر رفتار کرنشمسطح الاستیکارایه شده و با جوابهای تحلیلی در دسترسمقایسه شده است. از نتایج مهم این تحقیق، می توان به تغییرات ناگهانی اثراتتنشو تغییر مکان پیرامون تونل ناشی از شالوده صلب، بر خلافشالوده انعطافپذیر، در اعماق کمتر از هفتبرابر شعاع آن اشاره داشت.