سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن مداحی نسب – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان کرمان ، واحد عنبرآباد

چکیده:

دراین پژوهش سه رقم سیب زمینی آریندا، سانته و سانتینا از نظر اجزا عملکرد بعد از تنش یخ زدگی، در۴ مرحله وقوع تنش شامل :۱- عدم وقوع تنش در طول دوره رشد(I) 2- وقوع تنش در مرحله رشد رویشی(II) 3- وقوع تنش در مرحله آغاز تشکیل غده ها(III) 4- وقوع تنش در مرحله بزرگ شدن غده ها(IV) ، در یک آزمایش در قالب فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در ۴ تکرار در اراضی دانشگاه پیام نور عنبر آباد در سال ۱۳۸۹ مقایسه شدند. نتایج نشان دادکه رقم و مرحله رشدی گیاه در زمان وقوع یخبندان ، هر دو روی تعداد غده ها در سطح پنج درصد و روی وزن غده ها در سطح یک درصد اثر معنی دار ایجاد می کنند.این در حالیست که اثر متقابل(دوره رشد × رقم) روی این صفات معنی دار نشد. در بین ارقام، رقم آریندا هم از نظر تعداد غده و هم از نظر وزن غده برتری خود را نسبت به سایرین نشان داد و در بین مراحل رشدی که تحت تنش قرار گرفتند مرحله (III) دارای بیشترین تعداد غده و مرحله (II) دارای بیشترین وزن غده بود.