مط العه حاضردرصدد پاسخ به این سئوال است که تاثیر سرکوب مالی درایران برتولیدسبز(تولید مط لوب )چیست .تفاوت این کاربا کارهای قبلی انجام شده درخصوص تاثیرسرکوب مالی بررشد اقتصادی ، درمحاسبه تولیدسبزوبررسی تاثیرسرکوب مالی برآن است .فرضیه تحقیق این است که سرکوب مالی بررشد تولیدسبز،تاثیر منفی داشته باشد.ساختارمقاله بهاین شکل است کهدربخشاول مقاله بهادبیات نظ ریوپیشینه تحقیق ودر بخش دوم به تصریح مدل وبرآورد آن پرداخته می شود ودر نهایت به نتایج اشاره خواهد شد

رانگان گاپتا(٢٠٠۴)سرکوب مالی رابه صورت زیرتعریف می کند”مجموعه ای ازمحدودیتهای قانونی دولت که از فعالیت واسطه های مالی اقتصاد در سطح ظرفیت کامل جلوگیری می کند کهاین محدودیتها عموما برفقدان عمق مالی واسطه های مالی درکشورهای درحال توسعه دلالت دارند”

تقوی (١٣٨٩)بر اساس نظ ریه گاپتا معتقد است که سرکوب مالی دارای چهارجزءاست

١-سیستم بانکی مجبور است که اوراق قرضه دولتی وپول را به خاط ر تحمیل نسبت ذخایر قانونی بالا ونسبت نقدینگی توسط دولت نگهداری کند .دولت در این حالت کسری بودجه خود را با هزینه پایین تامین مالی میکند

٢- با توجه به اینکه دولت نمی تواند تنها با مالیات تامین مالی گردد مجبوربه فروش اوراق قرضه دولتی می شود.این امرباعث کاهش نرخ فروش اوراق قرضه بخش خصوصی وسهام شرکتها می شود

٣- نظ ام بانکی با سقف نرخ بهره برای جلوگیری ازرقابت با دولت برای تامین مالی توسط بخش خصوصی روبرو میگردد.سقف نرخ بهره وتخصیص اجباری اعتبارات ونرخ ذخیره قانونی بالا جزو عوامل ایجاد کننده سرکوب مالی هستند

۴- اقتصادهایی که بخش مالی داخلی راسرکوب میکنند عموما نرخ ارزوحساب سرمایه را تا حدممنوع ساختن تمامی مبادلات این حساب اعمالمی کنند.

براساس کارهرمس ولینسینک (٢٠٠۴)سرکوب مالی درشش حالتشکل میگیرد:

١-وقتی که دولت بجای بازارمالی اعتبارات راتخصیص دهد

٢ -وقتی که دولت بجای بازار مالی نرخ بهره راتعیین نماید

٣-دولت مجوز ورود موسسات مالی رابه بازارمالی صادر نماید

۴- دولت محدودیتهایی را برموسسات مالی وبانکها اعمال نماید

۵-مالکیت بانکها دولتی باشد ویا کنترل بانکهارا داشته باشد

۶- وقتی که دولت تصمیم بگیرد که به چه کسانی وبا چه شرایط ی وام بدهند.

همچنین آنها مهمترین دلایل سرکوب مالی دولت را دراشکال زیرعنوان کردهاند

١-نرخ بهره بالا را عامل ربا خواری می داند

٢-ناتوانی دولت ها درافزایش درآمدهای مالیاتی بواسط ه ناکارایی دولت ویاناتوانیها ومحدودیتهای سیاستی

٣-بخش مالی تحت کنترل در حالت سرکوب مالی یک منبع بالقوه تامین کسری بودجه دولت است

۴-اقتدار در کنترل عرضه پول

۵-دولت بهتر از بازار منابع پس انداز را تخصیص می دهد وبهترمیداندکه چه سرمایه گذاری – برایجامعه بهتراست .تولید سبز یک سیستم توسعه یافته محاسبه GDP ازروش SNA است وتنها تفاوت آن در پررنگ کردن دو مساله است

١-سهم منابع ط بیعی به عنوان یک نهاده در رشد وتوسعه اقتصادی

٢-هزینه های ناشی ازآلودگی ( کاهش ارزش وکیفیت منابع ط بیعی ) است