سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالامیر ساعت ساز – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، کارگاه سد سیمره
ساسان بهزادی – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، کارگاه سد سیمره.

چکیده:

وضعیت زمی نشناسی و شرایط گسلش در تاقدیس راوندی که ساختگاه سد سیمره را تشکیل م یدهد ، نتایج حاصل ازبررس یهای ژئوفیزیکی به روش توموگرافی در جناح راست، وجود دره سنجی Senji Valley در فاصله حدود ۹۰۰ متری و با امتدادی به موازات دره اصلی محل احداث سد و همچنین رخنمون گسستگ یها در گالر یهای تراز ۷۳۰ و ۶۹۰ واقع در این جناح همراه با جریان شدید هوا حاکی از وجود مجاری باز در این بخش از ساختگاه و ارتباط مستقیم هیدرولیکی گسل هابا دره سنجی بوده است. وجود افت راد حفاری تا چند متر طی عملیات حفاری و تزریق پرد هآ ببند و همچنین عدم توفیقگروه اجرایی در کسب فشار نهایی پس از تزریق مقادیر متنابهی از دوغاب نیز این امر را تایید کرده است. براین اساس برخورد با این پدیده و آ ببند کردن جناح راست سد سیمره خصوصا در ترازهای بالا نیازمند اتخاذ رو شهای خاص بوده است. ازجمله این رو شها میتوان به انجام مطالعات تکمیلی و استفاده از ادوات کنترل و شناسایی بازشدگ یها و گس لها در طول چال ، بهین هسازی مراحل تزریق و استفاده حداکثری از مواد پرکننده و نهایتاً تزریق ملات بتن از طریق گمان ههای قائم اشاره کرد. دراین مقاله سعی م یشود ضمن ارائه توضیحاتی درباره شرایط پیچیده زمی نشناسی به ویژه در جناح راست ساختگاه سد سیمره ، رو شها و راهکارهای اتخاذ شده در عملیات تزریق و آ ببندی ناپیوستگ یها و مجاری باز ناشی از عملکرد گس لهای F10 ,F6و سرانجام تجربیات و نتایج حاصل از آن تبیین شود.