سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید فتحی بیرانوند – شرکت توزیع برق استان لرستان
ابراهیم شریفی پور –
شمس الدین کمالوند –

چکیده:

هدف ازاین تحقیق این است که موضوع اجرای مدیریت کیفیت جامع TQM را درسطح شرکت های توزیع برق کشور و تاثیر آن بروفاداری و رضایتمندی کارکنان شرکت های مذکور را مورد مطالعه و بررسی قراردهد و کوشش شده است تا به بررسی عوامل تاثیر گذار درمیدریت کیفیت جامع بپردازد از جمله عوامل مورد بررسی دراین تحقیق به ترتیب عبارتنداز تعهدمدیت عالی نسبت به توانمندسازی اموزش کارتیمی ارزیابی سیستم سیستم های پاداش کارکنان تاثیر تفویض اختیار آموزش هدف دار TQM کارگروهی ارزشیابی سیستم های پاداش هدفدار نسبت به رضایتمندی کارکنان و همچنین تاثیر رضایت شغلی بررضایتمندی کارکنان ودرآخر تاثیر آموزش برتوانمندسازی و کارگروهی کارکنان مورد بررسی قرارگرفته است داده ها از یک نمونه ۱۰۶ نفری از بین مدیران شرکت های توزیع برق سراسر کشور بدست آمده است برای تخمین داده ها و تحلیل فرضیه ها ازنرم افزار آماری sPSS استفاده گردیدها ست نتایج حاکی از آن است که رضایت شغلی کارکنان بیشترین تاثیر را دروفاداری کارکنان شرکت های توزیع برق کشور دارا بوده است همچنین دراین تحقیق مشخص گردید که میان تعهد مدیریت عالی و اجرای ارزیابی سیستم تفویض اختیار بررضایتمندی کارکنان آموزش هدفدار TQM بررضایت مندی کارکنان و اجرای سیستمهای ارزشیابی هدف دار TQM بررضایتمندی کارکنان ارتباط مستقیمی وجود ندارد.