سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد هنربخش – مدیر پروژه سازههای هیدرولیکی سد گتوند علیا، شرکت توسعه منابع آب و نیر
زهرا سجادی – مدیر پروژه سازههای هیدرولیکی سد گتوند علیا، شرکت مهندسی مشاور مهاب ق
نوید حاجی مرادی – مشاور فنی مدیر پروژه سرریز سد گتوند علیا، شرکت تابلیه.
حسن بهبودی – سرپرست واحد کنترل پروژه سرریز سد گتوند علیا، شرکت تابلیه

چکیده:

سرریز سدهای خاکی، بهواسطه نقش موثر در کارکرد سازه سد از اهمیت ویژهای برخوردار است. با توجه به مقدار دبی بالای سرریزها و حرکت سریع آب بر روی بتن اجرا شده در این محدوده، اجرای کفهای هیدرولیکی، حساسیتهای خاص خود را میطلبد. جهت اجرای این بخش از کار روشهای متفاوتی وجود دارد؛ انتخاب روش به عواملی نظیر تامین مشخصات فنی، هزینه و زمان وابستگی کامل دارد. استفاده از قالب لغزان، روشی است که باعث کاهش زمان اجرا، جبران تأخیرات پروژه و در نهایت منجر به صرفهجویی اقتصادی میشود. جهت استفاده از قالب لغزان در اجرای بتن رویه سرریز، ابتدا بتن پرکننده بهصورت پلکانی و تا فاصله ۷۰ سانتیمتری سطح اجرا میشود. پس از آن قالب لغزان نصب و بتنریزی صورت میپذیرد. در مقاله حاضر مشخصات هندسی و نحوه استفاده از قالب، در شیب تند سازه سرریز، مدنظر قرار گرفته است.