سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدجواد آمیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی ، دانشگاه کشاورزی و منابع
حمیدرضا عسگری – استادیار گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی
واحد بردی شیخ – استادیار گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی
فرهاد هنردوست – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

چکیده:

آگروفارستری در یک مفهوم گسترده به تلفیق بهره برداری از درختان و محصولات زراعی اطلاق می شود که در نتیجه ی آن افزایش و پایداری تولیدات کشاورزی حاصل شود. آگروفارستری یک راهکار مناسب برای ایجاد امنیت پایدار غذا و بهبود محیط زیست محسوب می شود. این مطالعه در زمینی به مساحت ۵ هکتار در شمال شهرستان آق قلا (واقع در شمال استان گلستان) انجام شده که در آن زراعت گندم در حدفاصل درختان زیتون صورت گرفته است. اجرای این سیستم در منطقه از قدمت ۱۰ ساله برخوردار است. این تحقیق به بررسی تاثیر سیستم آگروفارستری ۲۵ سانتی متری) و از – ۰ و ۵۰ ۲- بر خصوصیات خاک می پردازد. نمونههای خاک از طریق روش سیستماتیک – تصادفی انتخاب و از دو عمق ( ۵ سه منطقه زیر درخت، مابین درختان و همچنین منطقه مجاور (زمین زراعی که فقط به کاشت گندم اختصاص یافته است) که به عنوان شاهد در نظر گرفته شده، برداشت گردیده اند. با توجه به نوع داده ها و هدف تحقیق، برای مقایسه میانگین پارامترهای مورد نظر و درک تفاوت های احتمالی بین اعماق خاک و نقاط مختلف نمونه برداری، از آنالیز واریانس یک طرفه و جهت گروه بندی خصوصیات خاک از آزمون دانکن استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده مقدار کربن آلی و مواد آلی خاک در منطقهی دارای سیستم آگروفارستری بطور معنی داری از قطعه زمین شاهد بیشتر بوده، در مقابل مقادیر جرم مخصوص ظاهری در منطقه شاهد بیشتر از زمین تحت سیستم آگروفارستری بوده است. این تفاوت ها بین مناطق زیر درختان و مناطق بین درختان نیز مشاهده گردید. لازم به ذکر است مقادیر اندازه گیری شده با افزایش عمق نیز تفاوت قابل ملاحضهای داشته بدین صورت که با افزایش عمق مقادیر کربن آلی و مقدار کل مواد آلی خاک کاهش اما جرم مخصوص ظاهری افزایش یافته است