سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی
امراله صفری – دکتری چینه و فسیل شناس
حسین وزیری مقدم – دکتری چینه و فسیل شناسی
احمدرضا خزاعی – دکتری چینه و فسیل شناسی

چکیده:

سازندتاربور یک واحدکربناته رودیست دار و سرشار ازفرامینیفرهای کف زی بزرگ به سن مائستریشتین است که درحوضه زاگرس نهشته شدهاست دراین تحقیق نهشته های سازند تاربور در۵کیلومتری جنوب غرب سمیرم مورد بررسی قرارگرفته است سازند تاربور درناحیه مورد مطالعه با ضخامت ۴۶۲ متر ازسنگهای کربناته و اواری تشکیل شده است.مرز زیرین سازند تاربور با واحد آواری قرمز رنگ s2 بصورت تدریجی و هم شیب می باشد و مرز بالایی آن با سازند کشکان هم شیب و ناپیوسته به نشانه عدم رسوبگذاری و فرسایش است. فراوانی رودیست ها حاکی ازیک مجموعه فتوزوئن است حضور اجتماع فتوزوئن دررسوبات آهکی کم عمق دریایی نشان دهنده آب و هوای دیرینه حاره ای تا نیمه حاره ای می باشد بطور کلی شرایط مساعد زیستی برای ایجاد تنوع فراوانی و افزایش دراندازه برخی از انواع فسییلی نظیر لوفتوزیا و درمقابل شرایط ناسماعد و عدم حضور برخی انواع دیگر نظیر اربیتوئیدس و لپیداربیتوئیدس دراین مطنقه را میتوان با بالا رفتن سطح مواد غذایی و ورود رسوبات سیلیسی آواری ناشی ازتزریق رودخانه ای و رواناب های سطحی و به تبع آن ایجاد شرایط یوتروفیک درحوضه نسبت داد.