سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی خواجه پور – رئیس اداره عملیات اجرایی ، سازمان آب و برق خوزستان
فتح اله دهکردی – معاونت حفاظت و بهره برداری منابع آب، سازمان آب و برق خوزستان
مسعود غیاثی – مدیریت مطالعات و ساماندهی رودخانه ها، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

با عنایت به جاری بودن رودخانه های متعدد، وجود تالاب های بزرگ و ساحل طولانی خلیج فارس و باپتانسیل متنوع صنعتی، گردشگری و … سازمان آب و برق خوزستان مواجه با درخواساهای عدیده از جانب اشخاصحقیقی و حقوقی بمنظور بهره برداری با کاربری های یاد شده بصورت اجاره می باشد. لذا با توجه به ماده ۰۱ آئین نامه بستر و حریم رودخانه ها و منابع آبی مصوب ۰۳۳۱ ، با احداث دیواره سازی و مازاد کردن این اراضی،می توان آنها را به متقاضیان اجاره داد. در این مقاله و تحقیق کاربری های مصتلف در بستر رودخانه ها، تالاب ها و حریم سواحل خلیج فارس با توجه به قوانین و مقررات مربوطه تعریف و شرا یط لازم برای صدور مجوزاحداث اعیانی در بستر تعِین گردیده اند. در صورت رعایت قوانین و مقررات مربوط با رودخانه ها و منابع آبی،تزاوزات به این نعمت خدادای از بین رفته و این سرمایه عظیم ملی برای نسل های بعدی به امانت خواهد ماند