سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا بوربوری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمد مهدی طهرانی – دکتری خاکشناسی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
کیوان کلانتری زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

به من ظور بررسی اثرات سطوح مختلف عنصر روی بصور ت مصرف خاکی و محلول پاشی و اثر متقابل این دو روش کاربرد بر خصوصیات کمی و کیفی گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار در آبان ماه سال ۱۳۸۷ درگلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ازا د واحد ساوه اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل فاکتور اول، ۳ سطح کاربرد خاکی عنصر روی(۰، ۵ و ۱۰ میلی گرم روی در گلدان، در فرم کودی سولفات روی) و فاکتور دوم، ۲ سطح محلولپاشی(۰ و ۲ در هزار کلات EDTA رو ی) در نظر گرفته شدن د. نتایج نشان داد که کاربرد خاکی کود روی موجب افزایش معنی دار وزن هزار دانه، محتوای جذب روی در دانه، غلظت روی در اندام هوایی، عملکرد دانه و تعداد دانه در خوشه گردید و در مورد تعداد پنجه و درصد پروتئین افزایش معنی داری را نشان نداد، همچنین نتایج نشان داد کاربرد عنصر روی بصورت محلولپاشی در مقا یسه با شاهد موجب افزایش معنی دار وزن هزار دانه، محتوای جذب روی در دانه، غلظت روی در اندام هوایی و عملکرد دانه گردید و در مورد وزن هزار دانه، تعداد پنجه، درصد پروتئین و تعداد دانه در خوشه تاثیر معنی داری را نشان نداد. نتایج آزمایش نشان داد که اثر متقابل این دو روش کاربرد کود روی بر غلظت روی در اندام هوایی، غلظت روی و محتوای جذب روی در دانه اثر معنی داری نشان داد، ولی بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در خوشه، تعداد پنجه و درصد پروتئین دانه اثر معنی داری نداشت.