سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهه مرادی – دانشجویان کارشناسی ارشدعلوم و صنایعغذایی
الهه قلی زاده –
علی محمدی ثانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قوچان

چکیده:

خواص تغذیه ای و سلامتی فاکتورهای موجود درشیر قرنهاست که شناخته شده است دراین مطالعه اثرات مصرف آشامیدنی ویژه حاوی ریزمغذی های بیواکتیو شیر که با املاح و ویتامین ها غنی سازی شده است بررسی می شود ۳۱ نفر از سالمندان که درهر دو زانو مبتلا به ورم مفاصل بودند بطور تصادفی انتخاب شده و به دو گروه ۱۵ نفر گروه شاهدو ۱۶ نفرگروه مطالعه تقسیم شدند که به ترتیب تحت غذیه با نمونه شاهدو نمونه ح اوی ریزمغذی بیواکتیو به میزان ۳۵۵ میلی لیتر روزانه طی ۶ هفته قرارگرفتند وزن بدن علائم حیاتی و آزمایش خون کنترل و میزان کاهش درد از روش WOMAC ارزیابی شد. بعد از ۶ هفته درگروه های مطالعه و شاهد تغییرات معناداری مشاهده شد و درگروه مورد مطالعه تغذیه شده با آشامیدنی حاوی ریزمغذی بیواکتیو کاهش دردهای مفصلی بطور چشمگیری مشاهده شد و درگروه شاهد نقش ورزش و کیفیت زندگی تعیین کننده بود