سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا اکبری فروز – دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا باغبانان – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

درک اثراندرکنش سنگ – محلول شیمیایی برخواص فیزیکی و مکانیکی سنگ دربسیاری از رشته های تحقیقاتی مکانیک سنگ حائز اهمیت می باشد هدف این مقاله ارزیابی اثر محلول اسیدسولفوریک برخواص فیزیکی و مکانیکی سنگهای موجود درمنطقه پیش بینی شده تاسیسات فراوری معدندردره زار رفسنجان می باشد سنگهای منطقه عمدتا از جنس انواع سنگهای آندزیتی و توف هستند پس از آنکه محلول اسیدی با مقادیر ph برابر ۱و۳و۵ تهیه شد نمونه های سنگ بکر به مدت ۱۴ روز درون محلول قرار داده شد سپس چگالی تخلخل درصد جذب آب و مقاومت فشاری تکمحوره و سه محوره نمونه های مشابه درحالت عادی با نمونه های فرسایش یافته مقایسه شد نتایج موید این مطلب بود که با کاهش phمحلول چگالی و کلیه خصوصیات مکانیکی سنگ بکر کاهش و درصد تخلخل و جذب محلول افزایش می یابند.