سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهیلا بهشتی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی
منصور شریعتی – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

جلبک سبزتک سلولی Dunaliella مقاوم بشوری بوده و مدل سیستم گیاهی مناسب جهت بررسی انواع تنشها درفیزیولوژی گیاهی میب اشد تیتانیوم یکی ازعناصر موثربرروی روند رشد تولید مثل و فرایندهای اصلی متابولیسم است و این اثرقابلتعمیم به جلبک ها و مورد توجه است تیتانیوم یک عنصر جالب با اثرات فیزیولوژیکی است و میتواند منجر به بهبود متابولیسم زیستی درگیاهان شود جلبک دونالیه لا درمحدوده PH قلیایی رشد و چرخه زندگی خود را کامل میکند اما با توجه به اینکه گزارش شده است که تیتانیوم درPH اسیدی و محدوده ۶ بیشترین اثروجذب را داشته است لذا دراین مطالعه اثرPH کمتر از۷برروی جذب تیتانیوم درغلظت های ۱۰۰و۱۵۰و۲۰۰ میکرومولار درسه تکرار بروی گونه Dunaliellasalina اعمال و سپی میزان کلروفیل کل بتاکاروتن و همچنین تقسیم سلولی دریک دوره رشد درمحدوده PH اسیدی اندازهگیری گردید و تاثیر تیتانیوم برمیزان رشد سلولی کلروفیل و بتاکاروتن مورد بررسی قرارگرفت