سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد محمدی قهساره – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
نجمه صمدی –

چکیده:

آبیاری با آب اسیدی تاثیر زیادی برترکیب شیمیایی خاک ها داشته و به مقدارزیادی ترکیب فازهای واکنش پذیروعناصر قابل استفاده را تغییر داده است هدف ا زاجرای این پژوهش بررسی تاثیر تغییرات پی اچ آب آبیاری برمیزان عملکرد و جذب عناصرغذایی توسط گیاه است طرح درقالب فاکتوریل و تحت سه تیمار پی اچ ۵/۵و۶/۵و۷/۵ درمحل دانشگاه خوراسگان انجام شد پس ازنمونه برداری و هضم نمونه ها به روش خشک و مرطوب غلظت عناصر مختلف اندازه گیری گردید نتایج نشان داد که تغییر پی اچ تاثیر معنی داری برمیزان عملکرد گیاه نداشته است و لیکن این تغییرات پی اچ تاثیر معنی داری برجذب عناصر داشت بطوریکه با کاهش پی اچ جذب عناصر میکرو افزایش یافت و درپی اچ ۷/۵ بیشترین جذب کلسیم و منیزیم به دست آمد و بیشترین جذب عناصر ازت فسفروپتاسیم درپی اچ ۶/۵ حاصل گردید