سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین عبداللهی – بخش مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید جاذبی – بخش مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین مقاله اثر SVC ) Static Var Compensator به عنوان یک جبران کننده موازی بر پایداری مولفه های گذرای ژنراتورهای سنکرون وپایداری حالت گذرا در مدل دینامیک سیستم قدرت مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. ناپایداری ایجاد شده در سیستم قدرت بر اثر عواملی همچون سویچینگ بارload switching بروز یک خطا (fault) یاوقوع یک اتصال کوتاه (short circuit) بصورت موقت بروی بخشی ازسیستم قدرت بوجود می آید. مثلا یک خطای موقتی ایجاد شده در سیستم میتواند منجر به نوسانی شدن برخی مولفه های ژنراتور ها مانند ولتاژ و جریان پایانه ژنراتورها و گشتاور الکترومغناطیسی و افزایش بیش از حد زاویه بار شود و باعث می شود که ژنراتور از حالت سنکرون خارج شده و در انتقال توان وقفه ای حاصل شود. SVCیک جبران ساز ایستای توان راکتیو است که سریع عمل می کند آنگاه که تواند نوسانات توان را میراکرده و از عهده مشکلات ولتاژ که ناشی از کمبود توان راکتوی است بر می آید. در این مقاله از نرم افزار مطلب برای شبیه سازی سیسم قدرت و دسترسی به نتایج لازم استفاده میشود.