سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

الهام فاریابی – هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان لرستان – ازنا

چکیده:

در این مطالعه اثر PH بر درصد و سرعت جوانه زنی بذور گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L. ) مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارهای مورد آزمایش شامل استفاده از محیط هایی با PH= 5 -5/5 -6 -6/5 -7 -7/5-8 بود. آزمایش در ظروف پتری دیش و در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که PH محیط اثر معنی داری بر درصد وو سرعت جوانه زنی بذور دارد و بهترین جوانه زنی در ۶=PH اتفاق افتاد.