سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

الهام اصل مشتاقی – دانشجوی پیشین کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
علیرضا شهسوار – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
محمد رضا تسلیم پور – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

اگرچه قلمه های ریشه دار شده زیتون می توانند در احداث باغات جدید مناسب باشند، اما توانایی ریشه دهی پایین بعضی از ارقام سخت ریشه زا می تواند فاکتور محدود کننده باشد، یکی از این ارقام سخت ریشه زا رقم فیشمی تخم کبکی است . به همین منظور قلمه های چوب نیمه سخت از شاخه های یکساله رقم تخم کبکی زیتون تهیه گردیده و سپس با H2O2 به غلظت ۰ و ۳/۵ درصد، IBA به غلظت ۴۰۰۰ میلی گرم در لیتر و بر همکنش این دو ماده تیمار شدند . برای هر تیمار ۴ تکرار و تعداد ۲۰ قلمه در هر تکرار منظور شد. سپس درصد ریشه زایی، میانگین تعداد ریشه ، میانگین طول ریشه، و وزن تر و خشک ریشه چهار ماه پس از شروع آزمایش اندازه گیری شد. تیمار H2O2 به غلظت ۲/۵ درصد به تنهایی تفاوت معنی داری را با شاهد در سطح احتمال ۵ % در همه فاکتورهای اندازه گیری شده نشان نداده است. اثر تیمار هورمونی دارای ۴۰۰۰ میلی گرم در لیتر IBA و برهمکنش IBA و H2O2 در فاکتورهای اندازه گیری شده یکسان ولی اختلاف معنی داری را با شاهد در سطح ۵% نشان دادند. نتایج آزمایش ما نشان داد که H2O2 در افزایش ریشه زایی زیتون رقم فیشمی تخم کبکی مؤثر نبوده است.