سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رقیه نوری پریخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی د
ناصر محب علی پور – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میا
ناصر زارع – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. ژنوتیپهای گیاه دارویی بادرنجبویه شامل دو رقم تهران و ژاپن به عنوان فاکتور اول و دو غلظت BAP (صفر و یک میلیگرم در لیتر) به عنوان فاکتور دوم و فاکتور سومشامل غلظتهای مختلف IBA ( صفر، یک، دو، سه و چهار میلیگرم در لیتر) در نظر گرفته شدند. تجزیه واریانس نشانگر اثرمعنیدار ژنوتیپ بر اکثر صفات شامل طول بلندترین شاخساره، تعداد شاخساره، وزن تر و خشک بود. اثر BAP نیز بر تعدادشاخساره، طول بلندترین شاخساره، تعداد گره، وزن تر و خشک معنیدار بود. مقادیر مختلف IBA بر تعداد شاخساره و شاخصکلروفیل معنیدار بود. بین ژنوتیپ و IBA ا ز نظر وزن تر، تعداد شاخساره و وزن خشک اثر متقابل معنیداری وجود داشت. اثر متقابل BAP با IBA ا ز لحاظ تعداد شاخساره و طول بلندترین شاخساره معنیدار بود. اثر متقابل سه جانبه ژنوتیپ با BAP با IBA نیز تنها در تعداد شاخساره معنیدار بود. بر اساس مقایسه میانگین نتایج حاصل از اثر متقابل ژنوتیپ در IBA در BAP ، بیشترین تعداد شاخساره ۵/۵در ژنوتیپ ژاپن و در محیط کشت حاوی یک میلیگرم در لیتر BAP وسه میلیگرم در لیتر IBA با اختلاف معنیداری نسبت به سایر محیطهای کشت بدست آمد