مقاله اثر ABA روی رنگدانه ها و دلتا ۹- تتراهیدروکانابینول گیاه شاهدانه (Cannabis sativa) در مرحله گلدهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در زیست شناسی ایران از صفحه ۸۲ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: اثر ABA روی رنگدانه ها و دلتا ۹- تتراهیدروکانابینول گیاه شاهدانه (Cannabis sativa) در مرحله گلدهی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتوسیانین
مقاله فلاونوئیدها
مقاله کانابینوئیدها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری حکیمه
جناب آقای / سرکار خانم: اسرار زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه اثر ABA روی مقدار کلروفیل، کاروتنوئید، آنتوسیانین و فلاونوئیدهای گیاهان نر و ماده شاهدانه بررسی گردید. گیاهان با محلولهای ABA (1 mg/L و۱۰ ) و آب مقطر به عنوان شاهد محلول پاشی شدند. نتایج نشان داد که مقدار کلروفیلb ،a و کل در گیاهان ماده تیمار شده با ۱ mg/L و ABA 10 کاهش یافت. گیاهان نر فقط در ABA 10 mg/L کاهش مقدار کلروفیل را نشان دادند. تیمار ABA تاثیری در مقدار کاروتنوئیدها در گیاه نر نداشت ولی در گیاه ماده باعث کاهش غلظت کاروتنوئیدها شد. غلظت آنتوسیانین در گیاهان نر در ABA 10 mg/L کاهش یافت در حالی که مقدار آنتوسیانین گیاهان ماده در هر دو سطح ABA افزایش یافت. در هر دو جنس نر و ماده، فلاونوئیدها با ماکزیمم جذب ۲۷۰ nm در تیمار ABA 1 mg/L افزایش نشان دادند و فلاونوئیدها با ماکزیمم جذب ۳۳۰nm بدون تغییر بودند. فلاونوئیدهای با ماکزیمم جذب۳۰۰nm  در گیاهان نر در ABA 10 mg/L و در گیاهان ماده در تیمار ABA 10 mg/L افزایش نشان داد. مقدار دلتا ۹-تتراهیدروکانابینول در گیاهان تیمار شده با ABA افزایش یافت. این مطالعه نشان داد گیاه نر و ماده شاهدانه به صورت متفاوتی به ABA پاسخ می دهند. ABA می تواند متابولیتهای ثانویه ای مانند آنتوسیانین، فلاونوئیدها و تتراهیدروکانابینول (THC) را افزایش دهد و باعث کاهش متابولیتهای اولیه مانند کلروفیل و کاروتنوئیدها در گیاه شاهدانه شود.