مقاله اثر ۸ هفته تمرین هوازی و مکمل ضداکسایشی بر تغییرات سلولاریتی مغز استخوان ران موش های در معرض استات سرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: اثر ۸ هفته تمرین هوازی و مکمل ضداکسایشی بر تغییرات سلولاریتی مغز استخوان ران موش های در معرض استات سرب
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلولاریتی مغز استخوان
مقاله استرس اکسایشی
مقاله کورکومین
مقاله استات سرب
مقاله موش های صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معمارمقدم مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: دبیدی روشن ولی اله
جناب آقای / سرکار خانم: عمادیان امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مغز استخوان منبع اصلی انواع مختلف سلول های خونی است، از این رو، اغلب برای ارزیابی عوامل درمانی مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر، تاثیر تمرین منظم بدنی و مکمل کورکومین بر سلولاریتی مغز استخوان موش های در معرض استات سرب بررسی شد. به این منظور، ۴۸ موش ویستار به طور تصادفی به شش گروه شامل گروه های ۱) پایه، ۲) شم، ۳) سرب، تمرین هوازی+سرب، ۵) کورکومین+سرب و ۶) تمرین هوازی+کورکومین+سرب دسته بندی شدند. گروه های ۳ تا ۶ فقط ۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن استات سرب را به مدت ۸ هفته (سه روز در هفته) به صورت زیر صفاقی دریافت کردند، درحالی که گروه های ۵ و ۶ در همین مدت علاوه بر سرب، مقدار ۳۰ میلی گرم محلول کورکومین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن را نیز دریافت کردند. به علاوه، گروه های ۴ و ۶ تمرین دویدن فزاینده را ۵ جلسه در هفته با سرعت ۱۵ تا ۲۲ متر در دقیقه و به مدت ۲۵ تا ۶۴ دقیقه اجرا کردند. سلولاریتی، مغز استخوان ران با دستگاه آنالیزکننده تصویر بررسی و بر حسب درصد مغز سلولی بیان شد. سطوح مالوندی آلدهید، ظرفیت ضداکسایشی تام و مقادیر سرب خون به ترتیب با روش های اسید تیوباربیوتوریک، الایزا و اسپکتوفتومتری تعیین شد. داده ها با روش تحلیل واریانس یکطرفه و توکی در سطح  P£۰٫۰۵تحلیل شد. سلولاریتی مغز استخوان در گروه سرب به طور چشمگیری کمتر از دیگر گروه ها بود. از سوی دیگر، سطوح مالوندی آلدهید و سرب در گروه های تمرین هوازی و کورکومین به طور معنی داری کمتر از گروه های سرب بود. این نتایج نشان می دهد قرارگیری در معرض سرب ممکن است یک عامل خطر برای بیماری های هماتولوژیکی و ایمونولوژیکی باشد. همچنین اجرای تمرین هوازی و مصرف مکمل ضداکسایشی کورکومین ممکن است تاثیرات سودمندی در پیشگری از کاهش سلولاریتی مغز استخوان در اثر القای سرب داشته باشد. با توجه به تغییر شاخص های اکسایشی/ ضداکسایشی در پژوهش حاضر، سلولاریتی اندک در مغز استخوان گروه استات سرب را تا حدی می توان به افزایش فشار اکسایشی نسبت داد.