مقاله اثر ۴ هفته تمرین شنا بر روی استئوآرتریت زانوی موش صحرایی القا شده با تزریق مونوسدیم یدواستات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۱ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۸۳ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: اثر ۴ هفته تمرین شنا بر روی استئوآرتریت زانوی موش صحرایی القا شده با تزریق مونوسدیم یدواستات
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین شنا
مقاله استئوآرتریت زانو
مقاله مونوسدیم یدواستات
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرکریم پور سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح محمدی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ادیب مرادی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: دیلمقانیان آیدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استئوآرتریت (OA=Osteoarthritis) شایع ترین بیماری مفاصل سینوویال می باشد که افراد مسن در سرتاسر جهان را گرفتار می کند و می تواند به درد مزمن و ناتوانی شدید بیمار منجر شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر درمانی یک دوره تمرین شنا بر استئوآرتریت ناشی از مونو سدیم یدواستات (MIA= Monosodium Iodo Acetate) در مفصل زانوی موش صحرایی نر بود.
روش کار: در تحقیق تجربی حاضر ۱۸ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (میانگین وزن ۱۷۳±۱گرم، و سن ۸ هفته) به طور تصادفی به سه گروه کنترل سالم، کنترل پایه و شنا تقسیم شدند. برای ایجاد استئوآرتریت تزریق درون مفصلی مونو سدیم یدواستات (۵۰ میکرولیتر) در زانوی راست نمونه ها انجام گرفت و در زانوی چپ آنها سالین تزریق شد. برنامه تمرینی این پژوهش شامل شنا با شدت متوسط و به مدت ۲۸ روز بود. پس از اتمام دوره حیوانات را کشته و مفاصل زانوی هر دو پای آزمودنی ها مورد بررسی هیستوپاتولوژیکی قرار گرفتند. از آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه (p<0.05) و سپس آزمون تعقیبی توکی به منظور تجزیه و تحلیل کمی یافته ها استفاده شد.
یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که شنا با شدت متوسط به مدت ۴ هفته، اثر خوبی بر روی علائم استئوآرتریت زانوی موش های صحرایی در ۳ شاخص هیستوپاتولوژیکی نسبت عمق ضایعه (p=0.001)، عرض کل ناحیه تخریب شده (p=0.001) و عرض ناحیه تخریب شده به طور معنی دار (p=0.001) گردید.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که تمرین شنا با شدت متوسط، تاثیر مفیدی بر شدت زخم های غضروفی ناشی از تزریق مونوسدیم یدواستات دارد. از این رو می توان این برنامه برنامه را برای درمان استئوآرتریت زانو توصیه کرد.