مقاله اثر ۱۲ هفته تمرین یوگا برسطح سرمی گلوکز، انسولین و تری گلیسیرید زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: اثر ۱۲ هفته تمرین یوگا برسطح سرمی گلوکز، انسولین و تری گلیسیرید زنان مبتلا به دیابت نوع ۲
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت نوع دو
مقاله تمرین یوگا
مقاله لپتین
مقاله گلوکز
مقاله تری گلیسیرید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: مرندی سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دیابت ملیتوس به عنوان یک بیماری متابولیک با اختلال در سطح لیپید و گلوکز خون همراه است. این مطالعه به منظور تعیین اثر ۱۲ هفته تمرین یوگا برسطح سرمی گلوکز، انسولین و تری گلیسیرید زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ انجام شد.
روش بررسی: در این کارازمایی بالینی ۲۶ زن مبتلا به دیابت نوع ۲ در دو گروه مداخله (۱۶ نفر) و کنترل (۱۰ نفر) در شرایط رژیم دارویی و غذایی یکسانی قرار گرفتند. برنامه تمرینی گروه مداخله روزانه شامل ۷۵ دقیقه تمرین یوگا، هفته ای سه جلسه و به مدت ۱۲ هفته به طول انجامید. سطح گلوکز، انسولین، لپتین، تری گلیسرید،HDL-C ،LDL-C  و TC زنان ۲۴ ساعت قبل و بعد از اتمام دوره تمرینی مورد سنجش قرار گرفت.
یافته ها: پس از اتمام دوره تمرینی سطح گلوکز، انسولین و تری گلیسرید بیماران گروه مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش اماری معنی داری نشان داد (P<0.05). در حالی که سطح لپتین،HDL-C ،LDL-C  و TC گروه مداخله نسبت به گروه کنترل تفاوت اماری معنی داری نشان نداد.
نتیجه گیری: تمرین یوگا باعث بهبود میزان گلوکز، انسولین و تری گلیسیرید زنان مبتلا به دیابت نوع دو می گردد.