سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه هاشمی – کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
حمید فروغی پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مهدی روزبهان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

اختلال بیش فعالی و کمبود توجه (ADHD)، اختلالی عصبی رشدی است که با سه ویژگی اصلی یعنی نارسایی توجه، بیش فعالی وتکانشگری توصیف میشود. پژوهش حاضر با هدف تاثیر تمرینات منتخب ژیمناستیک برقابلیت های حرکتی کودکان مبتلا به بیش فعالی و کمبود توجه (ADHD) انجام شده است. در این تحقیق نیمه تجربی ابتدا در ۳ مهد کودک شهر همدان پرسشنامه PKBS بین ۱۲۰ والدین و مربیان کودکان توزیع شد که ۱۴ کودک (۳ تا ۶ ساله) مبتلا به اختلال (ADHD) مشخص گردید. سپس با تقسیم تصادفی به دو گروه تجربی و گروه کنترل تقسیم شدند. در ابتدا، اجزای منتخب قابلیت های حرکتی با آزمون موتوریک _ مدول (مومو) ارزیابیشد. سپس گروه تجربی به مدت ۱۲ هفته، هفته ای ۲ جلسه به تمرینات منتخب ژیمناستیک پرداختند. پس ازاتمام دوره مداخله، آزمون موتوریک _ مدول مجددا اجرا و نتایج توسط تی تست تحلیل گردید. گروه های تجربی و کنترل در پیش آزمون به عمل آمده در اجزای منتخب قابلیت های حرکتی تفاوت معناداری را به نمایش ننهادند. ۱۲ هفته برنامه منتخب تمرینی ژیمناستیک در گروه تجربی تغییرات معنی داری در همه اجزای منتخب قابلیت حرکتی بغیر از انواع تعادل ایجاد کرد، این در حالیست که در گروه کنترل تفاوت معنی داری در هیچ یک از قابلیت های حرکتی مشاهده نشد. طبق نتایج این تحقیق می توان ادعا کرد تمرینات منتخب ژیمناستیک گام موثری درافزایش قابلیت های حرکتی کودکان (ADHD) بغیر از تعادل در برداشت