سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غزال زند کریمی –
سیده منوره یزدی – دانشیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشیار گروه

چکیده:

در این پژوهش، منظور از یادگیری مجازی ۳ آموزش های الکترونیکی و قابلی تهایی است که در سایت لایتنر پرو به دبیران، دانش آموزان و والدین ارائه شد. این پژوهش جهت بررسی اثر یادگیری مجازی به روش لایتنر پرو ۴ بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی صورت گرفت. حجم نمونه ۴۵۰ نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه بودند که به طور تصادفی انتخاب شده و ۳۰۰ نفر در گروه آزمایش و ۱۵۰ نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش سایت کمک آموزشی لایتنر پرو بود که مدت ۴ ماه دانش آموزان بوسیله آن مطالعه می کردند. سپس عملکرد آنها هر روز، توسط دبیران و والدین (دور کاری) بررسی می شد. ۰ برای متغیر گروه معن یدار و برای متغیر پایه های تحصیلی معنی دار نبود. / نتایج کوواریانس محاسبه شده در سطح ۰۱ یافته های پژوهش نشان دادند، روش یادگیری مجازی همراه با حضور مجازی دبیر و والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه های مختلف به یک میزان موثر بوده است.