سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پونه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
جبرائیل رزمجو – استادیاران گروه گیاهپزشکی دانشگاه محقق اردبیلی
علی گلی زاده –
مهدی حسن پور –

چکیده:

شته برگ یولاف Rhopalosiphum padi یکی از آفات مهم غلات در نقاط مختلف جهان محسوب می شود که از طریق مکیدن شیره ی گندم و انتقال ویروس کوتولگی زرد جو باعث کاهش محصول می شود. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر برخی لاین های گندم روی ویژگی های زیستی شته برگ یولاف و شناسایی چند لاین مقاوم به این شته در دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت. ابتدا آزمایش غربال سازی انجام گرفت و ۴۰ لاین گندم بوسیله شته های جمع آوری شده از مزارع اطراف اردبیل آلوده شدند. تعداد کل شته ها ی تولید شده روی هر گیاهچه، ۱۴ روز پس از آلودگی اولیه، شمارش و ثبت گردید و هشت لاین گندم بعنوان لاین های نسبتاً مقاوم، نیمه مقاوم و حساس انتخاب شدند. خصوصیات زیستی شته روی لاین های انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد بقای پوره ها از ۷۹-۱۰۰ درصد روی لاین های مختلف متغیر است. بیشترین و کمترین طول دوره پورگی شته (۷/۷ و ۱/۷ روز) روی لاین های ERWYI 87-6 و ERWYI 87-20 مشاهده شد. میانگین بیشترین و کمترین تعداد پوره های تولید شده توسط هر فرد بالغ روی لاین های ERWYI 87-1 و ERWYI 88-8 به ترتیب ۴/۶۲ و ۲/۲۴ عدد پوره به دست آمد. طول عمر و دوره پوره زایی افراد بالغ روی لاین های مختلف اختلاف معنی داری نشان نداد. نتایج این بررسی نشان داد که سه لاین گندم (ERWYI 88-8، ERWYI 87-6 و ERWYI 88-4) دارای مقاومت نسبی به این آفت بوده و می توانند در برنامه های کنترل تلفیقی آفات یا به عنوان منابعی از مقاومت در برنامه های اصلاح نباتات مورد استفاده قرار بگیرند.