مقاله اثر گیاهان دارویی خار مریم (.Silybum marianum L) و آویشن (.Thymus vulgaris L) بر سیستم ایمنی و برخی از فرآسنجه های خونی در جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز) از صفحه ۱۸۳۶ تا ۱۸۴۳ منتشر شده است.
نام: اثر گیاهان دارویی خار مریم (.Silybum marianum L) و آویشن (.Thymus vulgaris L) بر سیستم ایمنی و برخی از فرآسنجه های خونی در جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آویشن
مقاله خار مریم
مقاله ایمنی شناسی
مقاله فرآسنجه های خونی
مقاله جوجه گوشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فانی مکی امید
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری نیک حسین
جناب آقای / سرکار خانم: قزاقی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمایش حاضر به منظور بررسی اثر حفاظتی دو گیاه دارویی آویشن و خار مریم بر سیستم ایمنی و برخی از فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی انجام پذیرفت. در این پژوهش تعداد ۱۶۰ قطعه جوجه گوشتی سویه راس ۳۰۸، با ۴ تیمار، ۴ تکرار و ۱۰ قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی به مدت ۲۱ روز روی بستر پرورش داده شدند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از؛ ۱- شاهد، ۲- جیره حاوی ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم بذر گیاه خار مریم، ۳- جیره حاوی ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم برگ گیاه آویشن و ۴- ترکیب جیره حاوی ۲۰۰ + ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم بذر گیاه خار مریم به همراه برگ گیاه آویشن. در چالش sRBCs (sheep red blood cells) (8 درصد) طیور دریافت کننده جیره های محتوی سطوح مختلف گیاهان دارویی، تغییر معنی داری را در سطوح IgA، IgG، IgM، فعالیت آنزیم های کبدی ALT)،AST  و (GGT ، مقدار تیتر HI علیه بیماری های نیوکاسل، آنفوانزا، برونشیت و گامبرو نشان ندادند (p>0.05).نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با ترکیب آویشن و خارمریم در جیره غذایی طیور، سطوح متغیرهای سرمی پروتئین تام، گلوبولین، آلبومین و HDL افزایش و در مقابل سطوح متغیرهای کلسترول،LDL  و تری گلیسرید نسبت به گروه شاهد کاهش یافت (p<0.05) همچنین تعداد لنفوسیت و هتروفیل در طیور دریافت کننده ترکیب حاوی دو جیره غذایی افزایش یافت (p<0.05). در نتیجه استفاده از دو گیاه دارویی آویشن و خارمریم، به ویژه ترکیب آن ها در جیره غذایی طیور سبب بهبود برخی از فراسنجه های خونی و کاهش اسیدهای چرب مضر سرمی خون جوجه های گوشتی می شود.