مقاله اثر گوگرد و کود دامی بر عملکرد و پروتئین گندم زرین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۷۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: اثر گوگرد و کود دامی بر عملکرد و پروتئین گندم زرین
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد
مقاله کود دامی
مقاله گندم
مقاله گوگرد
مقاله پروتئین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله زاده علی
جناب آقای / سرکار خانم: ولی لو رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حاکمیت شرایط آهکی و قلیایی در خاک های کشور از یک سو و کمی مواد آلی از سوی دیگر باعث شده است میزان تولید از پتانسیل عملکرد محصول فاصله زیادی داشته باشد. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر دو نوع مواد اصلاح کننده خاک بر عملکرد گندم در سیستم تناوب آفتابگردان- گندم به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۹۰ در مزرعه ای واقع در ۸ کیلومتری خوی اجرا شد. گوگرد در چهار سطح ۰، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار از گوگرد کشاورزی و ماده آلی در سه سطح ۰، ۲۰ و ۴۰ تن در هکتار از کود پوسیده دامی بود. در کلیه کرت های آزمایشی کود نیتروژنی به طور یکنواخت در هر سال آزمایشی مصرف گردیده ولی ماده آلی و گوگرد در سال اول آزمایش به خاک اضافه شد و در سال دوم آزمایش تاثیر گوگرد و ماده آلی بر محصول بررسی شد. نتایج نشان داد که اثر اصلی گوگرد بر صفات تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت و میزان پروتئین دانه معنی دار و اثر کود دامی بر کلیه صفات مورد مطالعه غیر از ارتفاع بوته معنی دار بود، در حالی که اثر متقابل بر عملکرد دانه و شاخص برداشت از لحاظ آماری معنی دار بود. مقایسه میانگین صفات نشان داد که سطوح فاکتورهای مورد مطالعه باعث بهبود صفات مورد مطالعه شدند و از نظر عملکرد دانه بیشترین مقدار آن با ۵۲۴۹ کیلوگرم در هکتار مربوط به مصرف ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار گوگرد همراه با مصرف ۲۰ تن در هکتار کود دامی بود که نسبت به عدم مصرف هر دو ۱۶۲۵ کیلوگرم افزایش نشان داد. با بررسی سایر صفات مورد مطالعه در این تحقیق، این طور نتیجه گیری می گردد که برای بالا بردن عملکرد کمی و کیفیت دانه گندم، در شرایط اجرای این تحقیق، مصرف گوگرد به میزان ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار و کود دامی به میزان ۲۰ تن در هکتار مناسب می باشد.