مقاله اثر گونه درختی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک در جنگل کاری های حاشیه رودخانه دز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: اثر گونه درختی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک در جنگل کاری های حاشیه رودخانه دز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگل کاری
مقاله گونه تثبیت کننده ازت
مقاله ویژگی های خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صیاد احسان
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: صالحه شوشتری محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور آگاهی از میزان تاثیر متفاوت جنگلکاری گونه های مختلف بر خاک صورت گرفت. برای این منظور یک جنگلکاری ۱۳ ساله با ۵ گونه درختی تثبیت کننده ازت – و ۳ گونه فاقد وی‍‍ژگی تثبیت ازت (سه گونه) انتخاب شد که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در حاشیه رودخانه دز شده بودند. در مجموع تعداد ۲۴ نمونه ترکیبی خاک با آرایش سیستماتیک (یکی در وسط و چهار نمونه در چهار گوشه هر قطعه جنگلکاری) توسط اوگر از عمق ۲۵-۰ سانتی متری نمونه برداری شد. سپس برخی از ویژگی های شیمیایی خاک شامل: کربن آلی، ازت کل، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم قابل جذب و PH اندازه گیری شد. همه ویژگی های خاک بجز PH، در خاک زیر گونه های مختلف تفاوت معنی داری نشان دادند. مقایسه ویژگی های خاک در دو گروه نشان داد که میزان کربن آلی، نسبت C/N، پتاسیم و کلسیم در خاک زیر گونه های غیر تثبیت کننده ازت به طور معنی داری بیشتر از خاک زیر گونه های تثبیت کننده ازت می باشد. تجزیه به مولفه اصلی (PCA) گونه های جنگلکاری شده بر اساس ویژگی های خاک نشان نیز داد که گونه های تثبیت کننده ازت A.salicina، A.stenophylla، A.farnesiana، A.saligna و D.sissoo در یک گروه و سایر گونه ها یعنی E.camaldulensis،E.microtheca و P.euphratheca در یک گروه دیگر قرار می گیرند. عامل تمایز دو گروه نسبت کربن به ازت ، پتاسیم و کلسیم قابل جذب می باشند.