مقاله اثر گنادوتروپین کوریونی انسانی و ویتامین E بر تراکم سلولی ناحیه CA1 هیپوکامپ و توانایی یادگیری و حافظه به دنبال ایسکمی – ریپرفیوژن در موش سوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۲۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: اثر گنادوتروپین کوریونی انسانی و ویتامین E بر تراکم سلولی ناحیه CA1 هیپوکامپ و توانایی یادگیری و حافظه به دنبال ایسکمی – ریپرفیوژن در موش سوری
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایسکمی ریپرفیوژن
مقاله هیپوکامپ
مقاله ناحیه CA1
مقاله گنادوتروپین کوریونی انسانی
مقاله ویتامین E

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباحاجیان اسرین
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی هما
جناب آقای / سرکار خانم: کاتبی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: سروآزاد آرش
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت ملیحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ایسکمی مغزی و کاهش جریان خون مغزی باعث تولید رادیکال های سوپرا اکسید در بافت مغز و در نتیجه تخریب ان می شود. سلول های پیرامیدال ناحیه CA1 هیپوکامپ به شدت نسبت به کاهش اکسیژن حساسند. این مطالعه به منظور تعیین اثر گنادوتروپین کوریونی انسانی (HCG) و ویتامین E بر تراکم سلولی ناحیه CA1 هیپوکامپ و توانایی یادگیری و حافظه به دنبال ایسکمی – ریپرفیوژن در موش سوری انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۴۰ سر موش سوری نر در گروه های شم، ایسکمی، HCG، ویتامین E و +HCG ویتامین E قرار گرفتند. ایسکمی با بستن شریان کاروتید مشترک در دو طرف به مدت ۱۵ دقیقه القاء گردید. ویتامین E هنگام برقراری ریپرفیوژن به صورت تک دوز داخل صفاقی و ۴۸ HCG ساعت پس از ایسکمی به صورت داخل عضلانی به مدت ۵ روز تجویز شد. بعد از تکمیل دوره درمان توانایی یادگیری موش ها در شاتل باکس مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی بافت شناسی مغز حیوانات به روش رنگ امیزی نیسل برای شمارش سلول های سالم در ناحیه هیپو کامپ انجام شد.
یافته ها: تجویز توام HCG و ویتامین E به دنبال ایسکمی – ریپرفیوژن موجب افزایش تراکم سلول های سالم شد و اختلاف معنی داری در تعداد نورون های پیرامیدال CA1 هیپوکامپ موش ها در گروه درمان نسبت به گروه ایسکمی مشاهده گردید (P<0.001). معیار حافظه حیوانات در گروه درمان توام با HCG و ویتامین E افزایش افزایش معنی داری در مقایسه با گروه ایسکمی داشت (P<0.05).
نتیجه گیری: استفاده توام HCG و ویتامین E اثر بیشتری بر بهبود عملکرد حافظه و یادگیری و بازسازی تراکم سلولی ناحیهCA1 هیپوکامپ دارد.