سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه کریمی – گروه فیزیک دانشگاه الزهرا (س)
حسین حکیمی پژوه – گروه فیزیک دانشگاه الزهرا (س)

چکیده:

در این مقاله معادله نوسان های موج غبار- شبکه عرضی در یک بعد را در یک پلاسمای کریستال غباری غیر کروی ، شامل : الکترونها و یونهای بولتزمنی و ذرات غبار باردار منفی غیر گرمایی به دست‌اورده ایم. همچنین تاثیر شکل ذرات غبار را به صورت برهمکنش بین گشتاورهای دو قطبی آنها وارد کرده و در نهایت نشان داده ایم که دو قطبی الکتریکی دانه های غبار رابطه پاشندگی و سرعت انتشار امواج عرضی را تغییر می دهد به طوری که بدون عامل خارجی با جهت گیرهای خاصی از دو قطبی ا می توانند این امواج منتشر شوند.