سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود جوکار – دانشگاه گلستان
حجت اله صفری –
محمد سراج – اداره مطالعات زمین شناسی شرکت ملی نفت خیز جنوب

چکیده:

تاقدیس رگ سفید به عنوان یکی از میادین نفتی جنوب در زون فروافتاده دزفول قرارگرفته است این تاقدیس اثر یک دگرشکلی ساختاری در قسمت دماغه غربی را بخاطر یک برش راستبر نشان میدهد که میتوان دلیل آن را وجود گسل پیسنگی هندیجاندر قسمت غربی میدان عنوان نمود. با توجه به اطلاعات چینخوردگی منطقه و وضعیت شکستگیها به نظر میرسد عملکرد این گسل بر تاقدیس سبب بلوغ نفت همچنین افزایش تولید در بخش خمیده بوده است. شاخصهای گرادیان حرارتی و دادههای تولید به خوبی سازگاری خوبی با این ایده نشانمیدهند این اطلاعات با توجه اطلاعات نمودارهای تفسیرگرFMS تکمیل گردید است و به خوبی نشانگر اثرات این خمش ساختاری )در زون گسله امتدادلغز راستبر( در محل دماغه تاقدیس بر روی خصوصیات مخزن نفتی میباشد