سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا فانی – کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان شرقی
رامین سلامت دوست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
احد ایازی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
قربان الیاسی زرین قبا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده:

برای بررسی توان تولیدی از تخم های دو گروه فنوتیپی خاکستری و خاکستری مایل به آبی موجود در ایستگاه تحقیقات بناب تعدادی انتخاب و از آنها ب ه تعداد ۵۳۴ قطعه جوجه تولید و در ۳ تکرار بصورت تصادفی در باک سهای جداگانه ای پخش گردید. عملیات وزن کشی بر روی جوجه های یک روزهمرغان مروارید انجام گرفت . نتایج نشان داد که بین گروههای فنوتیپی از نظر وزن تولد اختلا ف معنی داری وجود ندارد و فنوتیپ خاکستری با وزن تولد ۲۴/۸۲ گرم بالاترین گروه بود و اختلا ف بین دو گروه فنوتیپی مختلف برای صفت وزن زنده فقط در هفته یازدهم معنی دار ( p< 0.05 ) و وزن زنده در سایر هفته ها تقریباً یکسا ن بود. نتایج بدست آمده از نظر تعداد تخ م اختلاف معنی داری نشان نداد و فنوتیپ خاکستری با میانگین تعداد ۴۳ / ۱۰۷ عدد بالاترین گروه فنوتیپی بود. از نظر وزن تخم بین گروههای فنوتیپی اختلاف معنی داری وجود نداشت . بالاترین میانگین وزن تخم با ۹/ ۳۸ گرم در فنوتیپ خاکستری بود. از نظر باروری تیمار خاکستری با میانگین ۲۴ / ۶۳ درصد کمترین و تیمار خاکستری مایل به آبی با میانگین ۲۳ / ۶۸ درصد بیشترین بود. از نظر جوجه دهی تیمار خاکستری با میانگین ۳۱ / ۶۲ درصد کمترین و تیمار خاکستری مایل به آبی با ۲۰ / ۷۲ درصد بیشترین بود.