سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احد ایازی – عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی- تبریز
فضل اله افراز – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
علیرضا فانی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی-
حسین تقی پور – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی-

چکیده:

اثر گروه بر روی صفات تخمگذاری اختلاف معنی دار نشا ن نداد.میانگین تولید تخ م بوقلمون نیز نشان داد که بوقلمونهای الوان با ۴۰ / ۶۶ تخم دریک دوره سالانه دارای بیشترین تخم تولیدی و بوقلمونها ی سیاه و طلایی و سفید ب ه ترتیب ۰۹ / ۶۶ ، ۴۲ / ۶۵ ، ۲۵ / ۶۰ تخم در رده های بعدی قرار داشتند. مطالعه وزن تخم بوقلمونها نیز نشان داد که بوقلمونهای طلایی دارای بیشترین وزن ( ۵۹ / ۷۵ گرم ) و بوقلمونهای سفید با کوچکترین تخم ازلحاظ وزن در رده آخر قرار داشتند ( ۶۴۰ / ۷۳ ). و وزن تخم ها ی بوقلمونهای سیاه و الوا ن هم به ترتیب ۹۴ / ۷۴ ، ۱۵ / ۷۴ گرم بود . بررسی سیکل تخم گذاری نشان داد. بوقلمونهای الوان با ۳۵ / ۳ ، دارای بهترین سیکل تخم گذاری مستمر، ب ه جهت تولید تخم بالا در طو ل دوره تولید، بودند و بوقلمونهای سفید و سیاه و طلایی به ترتیب با ۴۲ / ۵۵،۳ / ۳،۸۲ / ۳، در رد ه بعدی قرارداشتند. اندیکس تخم برای بوقلمونهای سیاه ، الوان ، سفید، طلایی و سیاه در رده بعدی قرار دارند به ترتیب ۶۷ / ۷۲ ، ۲۸ / ۷۲ ، ۰۸ / ۷۲ ، ۰۶ / ۷۲ محاسبه شد. اندازه گیری واحد ها و تخمها نیز نشان داد که آنها در مقایسه با تخم های بوقلمونهای اشاره شده در منابع خارجی دارای واحد ها و تقریباً برابر هستند( ۸۰ در مقابل ۸۵ – ۸۲ ). این امر نشانگر کیفیت خوب سفیده تخم بوقلمونهای بومی آذربایجان است . اثر گرو ه بر روی صفات درصد باروری و جوجه دهی اختلاف معنی دار نشان نداد.