سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی مهرافروز – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه فردوسی مشهد
مریم پورشیرازی – کارشناسی مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اکرم اسفلانی – کارشناسی ارشد آموزش مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده:

رضایت بیمار، شاخص مهمی برای ارزیابی خدمات مراقبت بهداشتی است و باید مورد توجه پرستاران و مدیران آن ها قرار بگیرد. بیشتر مطالعاتی که در این زمینه انجام پذیرفته است بر متغیرهای فردی مرتبط با بیمار مانند انتظارات بیمار، متمرکز بوده است. این در حالی است که نتایج برخی از مطالعات انجام پذیرفته پیرامون نقش بخش های پرستاری به عنوان سطح اولیه ارزیابی رضایت بیمار و همچنین تأثیر شرایط محیطی بیمارستان بر رضایت بیماران، نشان می دهد که رضایت بیمار تحت تأثیر شرایط محیطی بیمارستان و عملکرد پرستاران قرار می گیرد. در این مقاله فرض بر این است که یکی از طرقی که محیط بیمارستان، رضایت بیمار را تحت تأثیر می گذارد، شیوه عملکرد پرستاران است. در واقع ارتباط مستقیم بین فعالیت و عملکرد پرستاران و رضایت بیمار تشریح شده و هم چنین بیان می شود که آن دسته از مدیران پرستاری که در مقابل ارائه خدمات مراقبتی پرستاران به بیماران، آن ها را مورد حمایت و تشویق قرار می دهند، عملکرد و تلاش پرستاران را در بخش ها افزایش می دهند