سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کوروش نعمت نژاد – کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی.

چکیده:

امروزه یکی از مسائل مهم و قابل توجه در اقتصاد پدیده حکمرانی خوب است. این پدیده از شاخصهای مختلفی محاسبه و اندازه گیری میشود. بهبود در روند شاخصهای تشکیل دهنده حکمرانی خوب میتواند منجر به رشد و توسعه اقتصادی شود. یکی از شاخص های شکل دهنده حکمرانی خوب کیفیت مقررات میباشد. در این مطالعه به بررسی رابطه بینکیفیت مقررات و نرخ بیکاری در گروه کشورهای منتخب پرداخته شده است. با استفاده از اطلاعات ۱۰ کشور دنیا و به کمک روش دادههای تابلویی ایستا به بررسی این رابطه پرداخته میشود. پس از انجام برآوردهای نرم افزاری و انتخاب روش اثرات تصادفی نشان داده میشود که شاخص کیفیت مقررات، رابطه منفی و معناداری با نرخ بیکاری دارد.با توجه به ایننتیجه گیری فرضیه این پژوهش در سطح اطمینان ۰٫۹۹ پذیرفته می شود.نتایج حاکی از آن است که با ۱ واحد بهبود درشاخص کیفیت مقررات، سالانه به طور متوسط ۱٫۱۸ واحد از نرخ بیکاری در مجموعه کشورهای منتخب این پژوهش کاسته شده است