سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پگاه رضایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
فروغ مرتضایی نژاد –
نعمت اله اعتمادی –
پیام نجفی –

چکیده:

گرم شدن کره زمین افزایش مصرف آب را به دنبال داشته است و بنابراین استفاده از منابع مختلف آب نظیر آب چاه ، پساب وآب بازیافت را افزایش داده است . در این پژوهش اثرآب شور( EC = 4/8 ds/m ) ، پساب و آب معمول در دو نوع بستر کشت ( خاک و خاک به اضافه پرلایت ) بر خصوصیات رشد رویشی سه رقم گل جعفری در یک آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل ۲* ۳* ۳ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بررسی شد . اثر کیفیت آب آبیاری و رقم و اثر متقابل این دو عامل و بستر کشت بر کلیه خصوصیات در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود ، ولی سایر اثرات متقابل معنی دار نبودند . در تیمار آبیاری با آب معمولی بیشترین طول دوره رشد ، وزن و طول ریشه و ارتفاع بوته مشاهده شد و سایر صفات ( وزن برگ ، وزن ساقه ، وزن اندامهای هوائی ) در تیمار آبیاری با پساب مقادیر حداکثر را داشتند . شوری تمام ویژگی های مورد بررسی را کاهش داد . تمام خصوصیات ارقام گل زرد و قرمز بجز طول ریشه دارای اختلاف معنی دار بودند .بیشترین میانگین ها در بستر کشت دارای پرلایت به دست آمدند. طبق نتایج حاصل امکان استفاده از پساب شهری پس از انجام تیمار مناسب وجود دارد. همچنین می توان از آب با شوری کم ، حداقل در برخی از مراحل رشد گل جعفری استفاده نمود