مقاله اثر کوکایین و آنتاگونیست سروتونرژیک (سیپروهپتادین) بر ادم التهابی پای موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم آذر ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۷۰۳ تا ۱۷۱۲ منتشر شده است.
نام: اثر کوکایین و آنتاگونیست سروتونرژیک (سیپروهپتادین) بر ادم التهابی پای موش صحرایی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کوکایین
مقاله التهاب
مقاله سروتونین
مقاله سیپروهپتادین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی نیا راهبه
جناب آقای / سرکار خانم: فریدونی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مقیمی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کوکایین محرک سیستم عصبی مرکزی و مهارکننده بازجذب مونوآمین ها می باشد. مونوآمین های سروتونین و نوراپی نفرین در بروز اثرات ضد التهابی و تنطیم سیستم ایمنی نقش دارند. هدف از این مطالعه بررسی اثر تجویز سیستمیک و نخاعی کوکایین (مهارکننده غیر انتخابی بازجذب مونوآمین ها) بر ادم التهابی پا و بررسی نقش میانجی عصبی سروتونین در سطح نخاع در بروز این اثرات بود.
روش ها: موش های صحرایی نر ویستار (۲۵۰-۲۰۰ گرم) در ۸ گروه قرار گرفتند: سالین به صورت تجویز داخل صفاقی (Intraperitoneal یا i.p)، سالین/ DMSO (Dimethyl sulfoxide) (i.p)، کوکایین ۲۵ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن (i.p)، سالین به صورت تجویز داخل نخاعی (Intrathecal یا i.t)، سالین/ DMSO (i.t)، کوکایین ۱۰ میکرولیتر در ۱۰۰ میکروگرم (i.t)، سیپروهپتادین ۱۰ میکرولیتر در ۳۳ میکروگرم (i.t) و سیپروهپتادین ۱۰ میکرولیتر در ۳۳ میکروگرم/ کوکایین ۱۰ میکرولیتر در ۱۰۰ میکروگرم (i.t). تزریق کف پایی فرمالین منجر به بروز التهاب گردید.
یافته ها: اثرات ضد التهابی کوکایین در گروه های کوکایین ۲۵ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن (i.p) (P<0.001) و کوکایین ۱۰ میکرولیتر در ۱۰۰ میکروگرم (i.t) (P<0.001) محسوس بود. در گروه سیپروهپتادین ۱۰ میکرولیتر در ۳۳ میکروگرم (i.t) تاثیری روی التهاب مشاهده نشد و در گروه سیپروهپتادین ۱۰ میکرولیتر در ۳۳ میکروگرم/ کوکایین ۱۰ میکرولیتر در ۱۰۰ میکروگرم (i.t)، بخشی از اثرات ضد التهابی کوکایین با تجویز سیپروهپتادین کاهش یافت (P<0.001).
نتیجه گیری: پایانه های نورون های سروتونرژیک که از مراکز بالاتر به نخاع می آیند با نورون های موجود در سطح نخاع مانند فیبرهای آوران اولیه برهم کنش می دهند. احتمال دارد که مهار فیبرهای آوران اولیه توسط سروتونین، باعث مهار رهایش عوامل التهابی از آن ها و بروز اثرات ضد التهابی کوکایین شود.به نظر می رسد مهار گیرنده های سروتونین در سطح نخاع با تجویز نخاعی سیپروهپتادین بخشی از این اثرات ضد التهابی کوکایین را کاهش دهد.