سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آرام علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه میکروبیو
مجتبی صلوتی – دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه میکروبیولوژی، زنجان،
ساناز مهمازی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه میکروبیولوژی، زن
علی اصغر صفری – دانشجوی دکترای شیمی آلی، دانشکده شیمی دانشگاه علوم پایه و تحصیلات تک

چکیده:

بیماریهای عفونی از مهمترین بیماریهای شایع در جهان بوده ومشکلات فراوانی را برای جوامع بشری بوجود آورده است. سودوموناس آئروژینوزا از عوامل مهم عفونتهای بیمارستانی و مقاومت چند دارویی به شمار می‌آید. آنتی‌بیوتیکهای سنتتیک در دهههای گذشته هرچند توانستهاند نقش مهمی را در درمان بیماریهای عفونی ایفا نمایند، امامشکلاتی که دررابطه با بروز مقاومتهای میکروبی به آنتی‌بیوتیکها به وجود آمده است، باعث گردیده تا استفاده از نانو داروها به عنوان یک راه درمانی نوین در درمان بیماریها مورد توجه واقع شود. هدف از این مطالعه، کونژوگه کردن نانو ذرات نقره با آزلوسیلین جهت کشتن سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به این آنتی بیوتیک در مدل حیوانی می‌باشد. برای کونژوگه کردن نانو ذرات نقره با آزلوسیلین، ابتدا برای آزلوسیلین گروه عاملی تیول (SH) ایجاد شد، سپس آزلوسیلین با نانو ذرات نقره روکش دار شده با گلوتاتیون کونژوگه شد. اثر کشندگی کونژوگه کردن نانو ذرات نقره با آزلوسیلین علیه سودوموناس آئروژینوزا با روش کشت پورپلیت از طحال موشهای آلوده با سودوموناس آئروژینوزا تعیینگردید. نتایج شمارش کلونیها در مدل موشی نشانداد که کونژوگه آزلوسیلین با نانو ذره نقره روکشدار شده با گلوتاتیون اثر کشندگی بهتری نسبت به آزلوسیلین و نانو ذرات نقره به تنهایی دارند.