سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان شاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شاهد تهران
مجید امینی دهقی – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران
سیدعلی طباطبایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
سیدعلی محمد مدرس ثانوی – استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و کود بیولوژیک تأمین کننده نیتروژن بر روی عملکرد روغن و درصد آن و همچنین نوع و میزان اسیدهای چرب موجود در سه رقم کنجد Sesamum indicum L تحقیقی در سال زراعی ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد انجام گرفت. آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد. ارقام( داراب- ۱۴ ، جیرفت و یزدی) در کرت اصلی و کود نیتروژن(صفر، ۲۵ و ۵۰ کیلوگرم در هکتار) و کود بیولوژیک(عدم تلقیح و تلقیح بذور) به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار داشت. درصد روغن توسط روش سوکسله و درصد اسیدهای چرب توسط کروماتوگرافی گازی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر ارقام مورد مطالعه بر عملکرد روغن ودرصد ۴ اسید چرب اولئیک اسید، لینولئیک اسید، پالمتیک اسید و استئاریک اسید در سطح یک درصد معنی دار بود. افزایش کود شیمیایی نیتروژن نیز اثر معنی داری بر عملکرد روغن و درصد اولئیک اسید داشت کاربرد کود بیولوژیک باعث افزایش معنی دار عملکرد روغن ۵۹۱/۳۲ کیلوگرم در هکتار) نسبت به تیمار شاهد ۴۳۸/۳۲ کیلوگرم درهکتار شد .